Głównej zawartości

Wytworzył
Jolanta Dudko
Data udostępnienia
czwartek, 14, luty 2019 00:00

 

INFORMACJA  DLA  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki i kluby dziecięce mają obowiązek zapewnić przebywającym w nich dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez lnstytut Żywności i Żywienia.

W związku z powyższym podmiot prowadzący zarówno żłobek jak i klub dziecięcy jest zobowiązany do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W celu rejestracji i zatwierdzenia zakładu należy złożyć wniosek do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

We wniosku należy określić m.in.: rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kętrzynie pod adresem: 

https://psseketrzyn.bip.visacom.pl/images/Dokumenty_do_pobrania/Nadz%C3%B3r/NHZ/Wzory_HZ/WNIOSEK_dot.zatwierdzenia_zak%C5%82adu.pdf

W myśl art. 64 ww. ustawy wniosek o wpis należy złożyć co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie, natomiast zgodnie z art. 103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (...), podlega karze pieniężnej.